Retourrecht


Mogelijkheid tot herroeping aankoop

Bij de aankoop van producten bij SplashVision heeft u als consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u. Tijdens de bedenktijd zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zal u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan SplashVision retourneren, conform de door de ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het onderstaand modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Terugbetaling als gevolg van herroeping dient volgens de wet onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 (kalender-)dagen na de herroepingsverklaring worden uitgevoerd.


Uitzondering op herroepingsrecht

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
producten die volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
Een concreet voorbeeld is bijvoorbeeld een TV of spiegel die wij op maat voor u maken.Retouradres:

SplashVision BV
Ovv. Uw ordernummer
Bergse Dorpsstraat 5
3054 GA RotterdamModelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan: SplashVision BV
Bergse Dorpstraat 5, 3054 GA, Rotterdam
contact [at] splashvision.nl

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]__________________________________________
herroept/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum] ____________________
- [Naam consumenten(en)] __________________________________________
- [Adres consument(en)] ____________________________________________
- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.